Overslaan en naar de inhoud gaan

Houder Informatie

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de identificatiegegevens van de houder hieronder vermeld:

Web: https://www.immocenterempuriabrava.com
https://www.immocenter.es
https://www.immocenterrosas.com
Zittend:: IMMOCENTER EMPURIABRAVA, S.L. (henceforth IMMOCENTER)
Adres: Edificio Immo Center – Bahia 94 B, 17487, Empuriabrava (Girona)
C.I.F: B55066625
Telefoon: +34 972 451 450
Email: empuriabrava@immocenter.es

 

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Iedereen die onze website empuriabrava@immocenter.es bezoekt, wordt als een gebruiker beschouwd. De gebruiker verbindt zich ertoe de webpagina en de via hem ter beschikking gestelde diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de goede zeden en de openbare orde, evenals de bepalingen van deze clausules. Bijgevolg stemt u ermee in de Site niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten en/of in strijd met wat is vastgesteld, die afbreuk doen aan de rechten en/of belangen van derden of die, op welke manier dan ook, de Site zouden kunnen beschadigen of de normale werking ervan zouden kunnen belemmeren. gebruik of diensten die erdoor toegankelijk zijn.

Het gebruik van onze website en de diensten die we aanbieden, impliceert de volledige aanvaarding en geldigheid van elk van de clausules in de laatste bijgewerkte versie van deze juridische kennisgeving, waarvan de gebruiker zich bewust moet zijn van het belang om ze te lezen bij elk bezoek het web.

Intellectueel eigendom

De broncode, grafische ontwerpen, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, animaties, software, teksten, evenals de informatie en inhoud die op het web worden verzameld, worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van IMMOCENTER met licentiegevers van derden. De reproductie en/of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van het web, noch de computerverwerking, distributie, verspreiding, noch de wijziging, transformatie of decompilatie, noch andere wettelijk erkende rechten van de eigenaar, zijn niet toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming en geschreven. De gebruiker mag het materiaal dat op het web verschijnt uitsluitend en exclusief gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, waarbij het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of voor illegale activiteiten is verboden. Alle rechten ontleend aan intellectueel eigendom zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan IMMOCENTER, externe licentiegevers, die zullen zorgen voor de naleving van de bovenstaande voorwaarden en voor het juiste gebruik van de inhoud die op zijn webpagina's wordt gepresenteerd, door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die overeenkomen . in geval van inbreuk of schending van deze rechten door de Gebruiker.

Privacybeleid

IMMOCENTER doet er alles aan om de privacy te beschermen van gebruikers die toegang hebben tot deze website en/of een van haar diensten. Het gebruik van de website en/of een van de diensten aangeboden door IMMOCENTER impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de bepalingen van dit privacybeleid en de verwerking van zijn persoonlijke gegevens zoals bepaald. Houd er rekening mee dat, hoewel er links van onze website naar andere websites kunnen zijn, dit privacybeleid niet van toepassing is op andere bedrijven of organisaties waarnaar de website linkt. IMMOCENTER controleert de inhoud van websites van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

Priveproblemen

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), bieden wij u de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens die u ons waarschijnlijk verstrekt:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
  IMMOCENTER

  Onze gegevens vindt u bovenaan deze juridische mededeling.

  • We verwerken de aan ons verstrekte informatie om onze diensten te leveren en te factureren.
  • Als u ons uw toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens ook verwerken om u informatie te sturen over onze diensten of activiteiten.
 2. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen, zolang u een gebruiker van onze diensten bent of informatie wilt blijven ontvangen.
 3. Welke rechtmatigheid hebben wij om uw gegevens te mogen verwerken?
  • De basis voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens is die welke voortvloeit uit de contractuele of precontractuele relatie, de arbeidsrelatie of enige andere vereiste voor de verwerking van gegevens, zoals uitdrukkelijke toestemming.
  • (Onder 14) Het zal duidelijk zijn dat informatie die door minderjarigen onder de 14 jaar is verzonden, is verzonden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Indien dit niet het geval is, dient de wettelijk vertegenwoordiger u zo spoedig mogelijk te informeren.
  • Naleving van toepasselijke wetten of uitvoering van een contract. In specifieke omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een relevante wet/regelgeving, of om onze verplichtingen na te komen op grond van een contract waaraan u onderworpen bent.
 4. Aan wie zullen wij uw gegevens doorgeven?
  De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of nodig is om het doel van de behandeling te bereiken.
 5. Wat zijn de rechten van de gebruiker en hoe deze uit te oefenen?
  • Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij hun persoonsgegevens al dan niet verwerken.
  • Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • In bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
  • In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kan de belanghebbende bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. In dit geval zullen we stoppen met de verwerking ervan, behalve om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
  • Belanghebbenden hebben ook het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens.
  • Tot slot hebben belanghebbenden het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit.
 6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  U kunt uw recht op toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering en annulering van informatie, niet onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, uitoefenen door ons een brief te sturen met een kopie van uw document.identiteit vergezeld van de uitoefening van het recht, gericht aan IMMOCENTER administratie in onze kantoren in Edificio Immo Center – Bahia 94 B, 17487, Empuriabrava (Girona) of per e-mail naar empuriabrava@immocenter.es.

  Als u van mening bent dat uw claim niet naar behoren is afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde controleautoriteit, in dit geval het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, door naar zijn website https: //www.aepd.es/ te gaan, of op het hoofdkantoor in C/ Jorge Juan nº 6, 28001, Madrid.

 7. Hoe zijn we aan uw gegevens gekomen?
  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de belanghebbende, die garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en verantwoordelijk is om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen daarin. De met een asterisk gemarkeerde gegevens zijn verplicht om de gevraagde dienst te verlenen.
 8. Welke gegevens verwerken wij?
  De gegevens die wij verwerken vallen in de volgende categorieën:
  • Identificatiegegevens.
  • Post- of elektronische adressen.
  • Andere informatie gevraagd in onze formulieren.
  De gegevens zijn beperkt, aangezien we alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en het beheer van onze activiteit.
 9. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
  We beschrijven hieronder de doeleinden van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door alle of enkele van de hierboven genoemde gegevensbeheerders:
  • KLANTENBEHEER: om de contractuele diensten te kunnen leveren in het kader van de natuurlijke activiteit van elk bedrijf en om ze te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • BUDGETBEHEER: het kunnen toesturen van budgetten aan potentiële klanten voor diensten en/of producten. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet om stopzetting van de verwerking verzoekt.
  • BEHEER VAN POTENTILE KLANTEN: Om met alle beschikbare middelen informatie over onze producten en diensten naar mensen met een legitiem belang te kunnen sturen en hen uit te nodigen voor evenementen die hen interesseren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet om stopzetting van de verwerking verzoekt en worden verzameld met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
  • PERSONEELSSELECTIE: Om alle cv's en andere informatie van sollicitanten te kunnen beheren en hen op de hoogte te kunnen houden van de verschillende vacatures die zich voordoen in onze organisatie en/of bij de klanten die de selectiedienst contracteren. . De verstrekte gegevens worden bewaard totdat een baan is toegewezen of totdat het recht om de behandeling te annuleren wordt uitgeoefend (de genoemde periode zal niet langer zijn dan een jaar). De kandidaat kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens of deze beperken.
  • PROJECTMANAGEMENT: Om de gecontracteerde diensten goed te kunnen leveren, is het noodzakelijk om de projecten en de benodigde documentatie binnen deze diensten te kunnen beheren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • AANBIEDINGEN VERZENDEN: Als u een IMMOCENTER-klant bent en het aanbiedingenbeleid hebt toegepast, ontvangt u aan het begin van elke promotie periodiek een reclame-e-mail met daarin de aangeboden producten en hun prijzen, evenals een link waar u ze kunt downloaden naar promoot ze zelf als je wilt.

Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe?

We passen de beveiligingsmaatregelen toe die zijn vastgelegd in artikel 32 van de AVG, daarom hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico van de gegevensverwerking die we uitvoeren, met mechanismen die ons in staat stellen de vertrouwelijkheid te garanderen , integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Informatie over het gegevensverwerkingsbeleid voor personeel.
 • Maak regelmatig back-ups.
 • Gegevenstoegangscontrole.
 • Reguliere audit-, evaluatie- en evaluatieprocessen.

Vrijwaring

IMMOCENTER met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zodat de gegevens en informatie die op haar site worden aangeboden te allen tijde worden bijgewerkt. Het biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de inhoud van de website, en behoudt zich het recht voor om deze inhoud op elk moment te wijzigen. IMMOCENTER is verantwoordelijk voor de informatie die kan worden verkregen via de links op de website.

De commerciële relaties tussen klanten worden beheerst door de algemene voorwaarden die, indien van toepassing, door IMMOCENTER voor dit doel in een specifiek document zouden worden vastgelegd, of voor de specifieke overeenkomsten die met klanten zouden kunnen worden gesloten.

Informatiebeleid en commerciële reclame.

IMMOCENTER verbindt zich ertoe om op deze manier geen advertenties te misleiden. Voor deze doeleinden zullen daarom de formele of numerieke fouten die kunnen worden gevonden in de inhoud van de verschillende secties van het web, die het gevolg zijn van onvolledig onderhoud en/of bijwerken van de informatie, niet worden beschouwd als misleidende reclame. secties. Als gevolg van de bepalingen van deze sectie verbindt IMMOCENTER zich ertoe deze te corrigeren zodra zij kennis krijgt van de genoemde fouten.

IMMOCENTER verbindt zich ertoe geen commerciële communicatie te verzenden zonder deze als zodanig te identificeren, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Voor deze doeleinden zal alle informatie die alleen naar IMMOCENTER-klanten wordt gestuurd en die tot doel hebben de bestaande contractuele relatie tussen de klant en IMMOCENTER te behouden, evenals de uitvoering van informatietaken en andere activiteiten van IMMOCENTER, niet als een commerciële communicatie worden beschouwd. dat de klant is aangegaan.

In het geval van ontvangst van communicatie via deze middelen (e-mails, antwoordberichten van geautomatiseerde formulieren en andere communicatiesystemen), informeren wij u dat de berichten uitsluitend aan hun ontvanger zijn gericht en bevoorrechte of vertrouwelijke informatie kunnen bevatten. Indien niet u De genoemde ontvanger wordt hierbij op de hoogte gebracht dat ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of kopiëren door de toepasselijke wetgeving is verboden.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en Richtlijn 2002/58/EG, informeren wij u dat als u geen communicatie en informatie van commerciële aard wenst te ontvangen laat het ons via dit elektronische communicatiesysteem op dezelfde manier weten door in het onderwerp LAGE COMMUNICATIE aan te geven, zodat uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd. Uw aanvraag wordt binnen 10 dagen na indiening verwerkt. In het geval dat we geen uitdrukkelijke reactie van u ontvangen, zullen we begrijpen dat u ons bedrijf accepteert en autoriseert om door te gaan met het uitvoeren van de bovengenoemde communicatie.

In het geval van ontvangst van communicatie via deze middelen (e-mails, antwoordberichten van geautomatiseerde formulieren en andere communicatiesystemen), informeren wij u dat de berichten uitsluitend aan hun ontvanger zijn gericht en bevoorrechte of vertrouwelijke informatie kunnen bevatten. Indien niet u De genoemde ontvanger wordt hierbij op de hoogte gebracht dat ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of kopiëren door de toepasselijke wetgeving is verboden.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en Richtlijn 2002/58/EG, informeren wij u dat als u geen communicatie en informatie van commerciële aard wenst te ontvangen laat het ons via dit elektronische communicatiesysteem op dezelfde manier weten door in het onderwerp LAGE COMMUNICATIE aan te geven, zodat uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd. Uw aanvraag wordt binnen 10 dagen na indiening verwerkt. In het geval dat we geen uitdrukkelijke reactie van u ontvangen, zullen we begrijpen dat u ons bedrijf accepteert en autoriseert om door te gaan met het uitvoeren van de bovengenoemde communicatie.

Gebruiksvoorwaarden. Jurisdictie en toepasselijke wetten.

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving. Deze juridische kennisgeving en alle relaties tussen IMMOCENTER de internetgebruiker en zijn diensten worden beheerst door de bepalingen van de Spaanse wet.

Onze contactgegevens

Openingstijden
Maandag tot zaterdag: van 9.30 tot 19.00 uur

Contact opnemen met ons makelaarskantoor

Door te bellen met onze vastgoedadviseurs

00 34 972 451 450

Door ons bureau in empuriabrava te bezoeken

Edificio IMMOCENTER Bahia 94 B
17487 Empuriabrava Spanje

Door per e-mail contact met ons op te nemen

empuriabrava@immocenter.es